• 0555569670
  • Osariyah.Aflaj@Gmail.com

الحسابات البنكية

الحسابات البنكية

مصرف الراجحىحسابات مصرف الراجحي
  • الحساب الرئيســــــــــي : SA1380000142608010356664
  • حساب الزكـــــــــــــــــــاة : SA1380000142608010356672
  • حساب الصدقـــــــــــــات : SA1380000142608010356680
  • حساب القسم النسائي : SA5580000142608010999018
  • حساب التوفيق والاصلاح : SA3380000142608010999026
  • حساب الوقـــــــــــــــــــــف : SA4580000142608010883089
  • فريق اخاء التطوعــــــي : SA1980000142608010358884